Služby

Zmluvy


 • Vypracovanie zmlúv a pripomienkovanie vypracovaných zmlúv
 • Zastupovanie klientov pri negociácii zmlúv a ich ukončení
 • Urovnania sporných zmluvných vzťahov mimo súdu

Nehnuteľnosti


 • Právne audity nehnuteľností, prenájmy, podnájmy
 • Právne poradenstvo pri prevodoch nehnuteľností a zabezpečení pohľadávky nehnuteľnosťami, resp. ich odťažení
 • Príprava a spracovanie zmlúv na základe individuálnej požiadavky klienta vrátane zastupovania v konaní pred Katastrálnym odborom Okresného úradu
 • Zabezpečenie kompletného servisu v súvislosti s uplatnením práva podielového spoluvlastníka (naša advokátska kancelária spolupracuje s autorizovaným geodetom a znalcom)

Súdy a orgány štátnej správy


 • Zastupovanie v sporových, mimosporových a správnych konaniach pred súdmi (príprava žalôb, podaní, vyjadrení a návrhov, zastupovania žalovanej strany)
 • Zastupovanie v konaniach o ochranu osobnosti a dobrého mena
 • Spracovanie návrhov na výkon súdneho rozhodnutia vrátane zastupovania v exekučnom konaní
 • Zastupovanie v priestupkových veciach
 • Zastupovanie v daňovom konaní
 • Zastupovanie pred Ústavným súdom SR

Stavebné právo


 • Zastupovanie klienta v územnom, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní

V tejto oblasti spolupracujeme s renomovanými odborníkmi a dokážeme zabezpečiť klientovi kompletný servis vrátane prípravy a vyhotovenia dokumentov potrebných na zmenu územného plánu a pre jednotlivé fázy konaní pred Stavebným úradom a špecializovaným stavebným úradom

Obchodné právo


 • Vymáhanie pohľadávok z obchodného styku
 • Zakladania, fúzie a likvidácie spoločností
 • Príprava a posudzovanie spoločenských zmlúv a stanov spoločností
 • Zastupovanie spoluvlastníkov a akcionárov spoločností
 • Zastupovanie členov družstiev
 • Zastupovanie vo veciach obchodného registra
 • Ekonomický a právny audit spoločností
 • Riadenie spoločností

Konkurzné, reštrukturalizačné právo a insolvenčné konanie


 • Posúdenie nároku a spracovanie prihlášok pohľadávok
 • Zastupovanie veriteľov na schôdzkach veriteľov a veriteľských orgánoch
 • Zastupovanie pri incidenčných sporoch (popretie pohľadávky) a excindačných sporoch (vylúčenie veci z konkurznej podstaty)
 • Sledovanie konkurzného konania

Pracovné právo


 • Právne poradenstvo pri vzniku a ukončení pracovného pomeru
 • Zastupovanie v sporoch o neplatnosť výpovede a vyplatenie mzdy a odstupného
 • Kolektívne vyjednávanie
 • Poradenstvo a príprava vnútropodnikových smerníc (pracovný poriadok)