Martin Šutka

Martin Šutka


Po skončení vysokoškolského štúdia Martin ihneď nastúpil na funkciu vedúceho právneho oddelenia vo výrobnej spoločnosti s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky a aj Českej republiky. Náplňou jeho práce bolo najmä vymáhanie pohľadávok z obchodného styku, úprava pracovno – právnych vzťahov vrátane tvorby vnútropodnikových smerníc a predpisov, kolektívne vyjednávanie s predstaviteľmi odborovej organizácie a taktiež zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch. Počas tejto práce zároveň nadobudol bohaté skúsenosti s vymáhaním pohľadávok z obchodného styku a v konkurznom režime a zastupovaním majoritných, ale aj minoritných konkurzných veriteľov na schôdzach veriteľov a tiež v osobitných konaniach vyvolaných konkurzom (incidenčné, excindačné konania).


Okrem toho sa podieľal aj na príprave a realizácii mnohých úspešných obchodných transakcií a akvizícií na území SR a aj ČR. Zároveň získal veľké skúsenosti pri príprave a realizácii predaja viacerých priemyselných areálov na území SR a aj ČR. V neposlednom rade má veľmi bohaté skúsenosti aj s transakciami nehnuteľností, kompletnou agendou v súvislosti s „greenfield“ a „brownfield“ projektami vrátane zastupovania klientov v stavebnom konaní.

Špecializuje sa tiež na zastupovanie v sporoch o ochranu osobnosti.

Nakoľko Martin dlhodobo pôsobí aj v managerskej funkcii výrobnej spoločnosti, rozumie potrebám podnikateľov omnoho viac než len z teoretickej roviny, má skúsenosti s riadením ľudí a chápe problémy podnikateľov v širších ekonomicko – právnych súvislostiach.


  • 2001 – ukončenie štúdia s titulom Mgr. na Právnickej fakulte UK v Bratislave
  • 2007 – advokátske skúšky
  • 2015 – zápis do SAK (číslo 6974)

Jazyky:

  • Anglický
  • Ruský

"Úspech je cesta, nie cieľ.
Naša cesta je Váš úspech..."